Áreas Profesionais

DEREITO CIVIL e MERCANTIL

DEREITO PENAL

DEREITO de EXTRANXEIRÍA

DEREITO URBANÍSTICO e MEDIOAMBIENTAL

DEREITO de FAMILIA e SUCESIÓNS

RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL da ADMINISTRACIÓN

--------------------------------------------------------------------

DEREITO CIVIL e MERCANTIL:

Obrigas e contratos

 

 • Redacción, estudio e problemáticas derivadas de todo tipo de contratos:
 • Contrato compravenda.
 • Contrato de arrendamento de servizos.
 • Contrato de obra.
 • Contrato de préstamo, etc

 

Responsabilidade civil (extracontractual e contractual)

 • Accidentes de circulación.
 • Accidentes laborais.
 • Neglixencias médicas e profesionais.
 • Incumprimento contractual.
 • Reclamacións por impago.

Arrendamentos Urbanos

 • Redacción de contratos de arrendamento.
 • Desafiuzamentos.
 • Actualizacións de renda.
 • Reclamacións por impago (vía xudicial e extraxudicial)

Propiedade Horizontal

 • Constitución de Comunidades.
 • Obras en elementos comúns.
 • Impugnación xudicial de acordos.
 • Reclamación de cotas a propietarios morosos.
 • Acción de cesación de actividades.
 • Reclamacións de Consumo  
 • Cobros indebidos.
 • Vulneración dos dereitos do consumidor (falta de garantía, etc).

Accións rexistrais

 • Inmatriculación de fincas no inscritas
 • Continuación do tracto sucesivo
 • Excesos ou defectos de cabida
 • Agrupación e segregación de fincas.

Mercantil

 • Concursos de Acredores.
 • Constitución de Sociedades: Anónimas e Limitadas.
 • Accións de responsabilidade contra Administradores.
 • Modificación e disolución de Sociedades.
 • Contratos Mercantís.
 • Conflitos societarios.
 • Dereito de patentes e marcas.
 • Empresa familiar.

DEREITO DE EXTRANXEIRÍA:

 • Permisos de residencia e traballo.
 • Regularización: Arraigo laboral e social.
 • Reagrupación familiar.
 • Expedientes sancionadores con expulsión e multa.
 • Nacionalidade.

 


DEREITO de FAMILIA e SUCESIÓNS:

 • Asesoramento e orientación en materia de réxime económico do matrimonio.
 • Tramitación de separacións e divorcios.
 • Redacción de convenios reguladores.
 • Mediación familiar.
 • Liquidacións de Sociedade de gananciais.
 • Procedementos de garda e custodia e alimentos en parellas de feito (more uxorio).
 • Procedementos de adopción.
 • Declaracións de incapacidade.

Sucesións

 • Asesoramento e orientación en materia testamentos e herdanzas.
 • Elaboración de cadernos particionais.
 • Partición de herdanza.
 • Protocolización de testamentos ológrafos.
 • Imposto de Sucesións.

DEREITO PENAL:

 • Asistencia letrada ao detido.
 • Procedementos penais por delitos: Procedementos Ordinario, Abreviado, ante o Tribunal do Xurado e xuízos rápidos.
 • Xuízos de faltas.
 • Violencia de Xénero.

RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ADMINISTRACIÓN

 • Responsabilidade por neglixencias médicas.
 • Responsabilidade por accidentes.


DEREITO URBANÍSTICO e MEDIOAMBIENTAL:

Dereito Urbanístico

 • Asesoramento legal a Concellos, empresas, asociacións e particulares.
 • Elaboración de informes xurídicos sobre tramitación de Informes Ambientais e licencias urbanísticas. 
 • Planeamento.
 • Xestión Urbanística.
 • Disciplina Urbanística.
 • Infraccións Urbanísticas. Expedientes sancionadores. Recursos contencioso – administrativo.
 • Delitos contra a Ordenación del Territorio, prevaricación urbanística, etc.


Dereito Ambiental

 • Asesoramento legal ambiental á Administración, empresas, asociacións e particulares: cumprimento da normativa aplicable.
 • Tramitación de licencias, autorizacións e concesións administrativas de carácter ambiental. Procedementos de avaliación ambiental: Avaliación de Impacto Ambiental, Avaliación Ambiental Estratéxica, Autorización Ambiental Integrada. (IPPC), Licenza de actividade e licenza ambiental
 • Espazos naturais protexidos.
 • Responsabilidade civil por danos ambientais. Seguros Ambientais.
 • Asesoramento en materia de: Ruído, Augas, Residuos, Contaminación Atmosférica, Sustancias perigosas: Regulamento REACH, Solos contaminados, Campos electromagnéticos, etc
 • Asesoramento en expedientes sancionadores. Recurso contencioso – administrativo. 
 • Delitos contra o Medio Ambiente.